Get Adobe Flash player

STATUT „GALICYJSKEJ IZBY GOSPODARCZEJ”


ROZDZIAŁ I
Przepisy ogólne


§ 1
Galicyjska Izba Gospodarcza, zwana dalej „Izbą” jest organizacją samorządu gospodarczego reprezentującą interesy zrzeszonych przedsiębiorców wobec organów państwowych, organów samorządu terytorialnego oraz wobec innych instytucji, których funkcjonowanie wywiera wpływ na warunki działalności przedsiębiorców zrzeszonych w Izbie.


§ 2
Izba kształtuje i upowszechnia zasady etyki w działalności gospodarczej, a w szczególności opracowuje i doskonali normy rzetelnego postępowania w obrocie gospodarczym.


§ 3
Izba jest organizacją apolityczną i samorządną.


§ 4
Siedzibą Izby jest miasto Świątniki Górne


§ 5
Izba działa na obszarze województwa małopolskiego.


§ 6
W celu realizacji zadań statutowych Izba może prowadzić działalność gospodarczą.


§ 7
Izba może być członkiem Krajowej Izby Gospodarczej, jak również innych organizacji oraz ruchów społecznych i gospodarczych.


ROZDZIAŁ II
Zadania Izby oraz sposób i formy ich realizacji.


§ 8
1. Do podstawowych zadań Izby należy w szczególności:
a. zrzeszanie przedsiębiorców z regionu, tworzenie sieci współpracy pomiędzy lokalnymi grupami podejmującymi działania o podobnym charakterze oraz właściwymi jednostkami samorządu,
b. reprezentacja interesów zrzeszonych przedsiębiorców i samorządu gospodarczego wobec administracji samorządowej i państwowej,
c. ochrona rodzimej działalności gospodarczej,
d. współtworzenie i współrealizacja regionalnej polityki gospodarczej,
e. działanie na rzecz rozwoju przedsiębiorczości oraz udział w prowadzeniu przekształceń własnościowych i restrukturyzacyjnych przedsiębiorców,
f. organizowanie szkoleń, doradztwa ekonomicznego, prawnego i organizacyjnego,
g. tworzenie warunków do rozstrzygania sporów w drodze postępowania polubownego i pojednawczego wśród członków Izby,
h. organizacja i prowadzenie przedsięwzięć koncepcyjnych oraz wykonawczych na rzecz rozwoju gospodarczego regionu,
i. prowadzenie rejestru członków Izby.
2. Izba może wykonywać inne zadania w sferze gospodarki i jej infrastruktury z własnej inicjatywy oraz na zlecenie władz regionalnych i państwowych.


§ 9
Izba realizuje swoje zadania statutowe w szczególności poprzez:
a. występowanie w imieniu i na rzecz członków oraz samorządu gospodarczego przed organami państwowymi i samorządowymi, instytucjami, organizacjami oraz ruchami gospodarczymi,
b. współpracę z organami administracji państwowej i samorządowej,
c. współpracę i udział w przygotowywaniu projektów aktów prawnych w zakresie gospodarki przez organy administracji samorządowej i państwowej oraz instytucji doradczo-opiniodawczych,
d. współpracę z organizacjami społeczno-zawodowymi, ekonomicznymi, oświatowymi oraz prawnymi zarówno krajowymi, jak również zagranicznymi,
e. współpracę w realizacji zadań statutowych z podobnymi organizacjami krajowymi i zagranicznymi,
f. prowadzenie własnej działalności gospodarczej, przeznaczając uzyskane z niej dochody na realizację zadań statutowych,
g. promocje inicjatyw gospodarczych,
h. szeroką informację o działalności gospodarczej w regionie i tworzenie banku informacji gospodarczej,
i. pozyskiwanie dla członków Izby ofert handlowych, usługowych i produkcyjnych,
j. prowadzenie działalności publicystycznej i wydawniczej,
k. organizowanie wystaw, targów, pokazów, konferencji itp.


ROZDZIAŁ III
Prawa i obowiązki członków Izby


§ 10
Członkowie Izby dzielą się na zwyczajnych i honorowych.


§ 11
Członkiem zwyczajnym może być osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, która prowadzi działalność gospodarczą na podstawie przepisów prawa i która w pełni akceptuje statut Izby.


§ 12
1. Członkiem honorowym może być osoba, która szczególnie zasłużyła się dla Izby.
2. Godność członka honorowego nadaje, na wniosek Prezydium, Rada Izby bezwzględną większością głosów.


§ 13
1. Członkowie wykonują swoje prawa i obowiązki osobiście lub przez pełnomocnika.
2. Członkowie Izby nie będący osobami fizycznymi wykonują swoje prawa i obowiązki przez swoich przedstawicieli.

§ 14
Członkowie Izby mają prawo:
a. wybierać i być wybieranym do organów Izby,
b. uczestniczyć we wszystkich formach działalności Izby,
c. korzystać ze świadczeń Izby na zasadach określonych w jej regulaminie,
d. zgłaszać organom Izby wnioski, postulaty, propozycje i inicjatywy dotyczące statutowej działalności Izby.


§ 15
Członkowie Izby zobowiązani są do:
a. przestrzegania postanowień Statutu, regulaminów i uchwał organów Izby,
b. współdziałania w realizacji celów statutowych Izby,
c. terminowego płacenia składek członkowskich,
d. dbania o dobre imię Izby i jej członków,
e. przestrzegania i upowszechniania zasad etyki w działalności gospodarczej oraz norm współżycia społecznego.


§ 16
Izba nie dysponuje uprawnieniami władczymi wobec swoich członków, nie może naruszać ich samodzielności w obrocie gospodarczym, a w szczególności nie może wkraczać w ich wewnętrzne sprawy.


ROZDZIAŁ IV
Sposób nabycia i utraty członkostwa w Izbie


§ 17
1. Decyzję o przyjęciu przedsiębiorcy w poczet członków Izby podejmuje Prezydium Izby w terminie do 30 dni od daty złożenia deklaracji i wpłaty wpisowego.
2. W przypadku decyzji negatywnej, w terminie 14 dni od daty otrzymania decyzji, podmiotowi gospodarczemu przysługuje prawo odwołania do Rady Izby.
3. Rada Izby rozpatruje odwołanie w terminie 30 dni od dnia otrzymania pisma w tej sprawie.
4. Decyzja Rady Izby wydana na skutek wniesionego odwołania jest ostateczna.


§ 18
Członkostwo w Izbie ustaje przez:
a. wystąpienie
b. wykreślenie
c. wykluczenie


§ 19
Wystąpienie członka Izby następuje na jego pisemny wniosek i jest skuteczne po upływie 2 miesięcy od daty złożenia wniosku Izbie.


§ 20
Wykreślenie z rejestru członków Izby następuje w przypadku zaprzestania przez członka Izby prowadzenia działalności gospodarczej, bądź w wyniku likwidacji podmiotu gospodarczego.


§ 21

1. Wykluczenie członka Izby następuje w przypadku naruszenia jednego z obowiązków określonych w § 15 statutu.
2. Decyzję o wykluczeniu z Izby podejmuje Prezydium Izby bezwzględną większością głosów.
3. Podmiotowi gospodarczemu przysługuje prawo odwołania się do Rady Izby, w terminie 14 dni od dnia otrzymania decyzji o wykluczeniu.
4. Rada Izby rozpatruje odwołanie w terminie 30 dni od dnia otrzymania odwołania.
5. Decyzja Rady Izby wydana na skutek wniesienia odwołania jest ostateczna.


§ 22
Podjęcie decyzji o wystąpieniu, skreśleniu bądź wykluczeniu z Izby nie zwalnia przedsiębiorcy z obowiązku uregulowania należności finansowych wobec Izby.


ROZDZIAŁ V
Organy Izby


§ 23
Organami Izby są:
1. Walne Zgromadzenie,
2. Rada,
3. Prezes
4. Prezydium,
5. Komisja Rewizyjna,


§ 24
1. Wyboru członków organów Izby dokonuje się spośród nieograniczonej liczby kandydatów.
2. Wybory członków organów Izby dokonywane są zawsze w głosowaniu tajnym zwykłą większością głosów.


§ 25
Kadencja Rady, Prezydium, Prezesa oraz Komisji Rewizyjnej trwa cztery lata.


§ 26
Działalność w organach Izby opiera się na społecznej pracy ich członków.


§ 27
Mandat członka organu Izby rozpoczyna się od momentu jego wyboru, a wygasa z chwilą:
a. upływu okresu o którym mowa w § 25,
b. odwołania przez organ, który go wybrał,
c. złożenia przez członka pisemnej rezygnacji,
d. ustania członkostwa w Izbie,
e. śmierci członka.


§ 28
1. Z ważnych przyczyn w czasie trwania kadencji, poszczególni członkowie Rady oraz Prezes Izby mogą być odwołani na podstawie uchwały Walnego Zgromadzenia, zaś poszczególni członkowie Prezydium – na podstawie uchwały Rady.
2. Uchwały w tych sprawach zapadają bezwzględną większością głosów.


§ 29
W razie wygaśnięcia mandatu członka organu Izby, organ ten może uzupełnić swoją liczebność, jednakże liczba członków, którymi uzupełniany jest organ Izby, nie może przekraczać 1/3 statutowego składu organu.


§ 30
Decyzje kolegialnych organów Izby podejmowane są w formie uchwał.


WALNE ZGROMADZENIE


§ 31
Walne Zgromadzenie jest najwyższą władzą Izby.


§ 32
Walne Zgromadzenie może być Zwyczajne i Nadzwyczajne.


§ 33
1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje Rada Izby, nie później niż 6 miesięcy od upływu każdego roku obrachunkowego.
2. Przedmiotem Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia jest:
a. rozpatrzenie i zatwierdzenie rocznego sprawozdania finansowego Izby za rok ubiegły,
b. udzielenie władzom Izby absolutorium,
c. inne sprawy.


§ 34
1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Izby zwołuje Rada Izby z własnej inicjatywy, na wniosek Komisji Rewizyjnej lub na wniosek 1/4 członków Izby.
2. Wniosek o zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Izby winien być złożony Radzie Izby na piśmie.
3. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Izby powinno być zwołane nie później niż w ciągu 45 dni od dnia złożenia wniosku.


§ 35
1. Walne Zgromadzenie Izby zwołuje się za pomocą pisemnych powiadomień, doręczonych wszystkim członkom przynajmniej co najmniej na 14 dni przed terminem Zgromadzenia.
2. W zaproszeniu należy oznaczyć dzień, godzinę i miejsce zebrania, z podaniem pierwszego i drugiego terminu oraz szczegółowy porządek obrad.
3. W przypadku zamierzonej zmiany Statutu Izby w zaproszeniu należy wskazać ponadto zakres i treść zamierzonych zmian.
4. Przepisy niniejszego artykułu stosuje się zarówno w sytuacji zwołania Walnego Zgromadzenia Zwyczajnego jak i Nadzwyczajnego.


§ 36
W Walnym Zgromadzeniu mają prawo uczestniczyć, bez prawa głosu, zaproszeni goście.


§ 37
1. Decyzje na Walnym Zgromadzeniu zapadają w formie uchwał, zwykłą większością głosów, w obecności co najmniej połowy członków w pierwszym terminie chyba, że przepisy niniejszego Statutu stanowią inaczej.
2. W przypadku braku wymaganego kworum w pierwszym terminie, Walne Zgromadzenie odbywa się tego samego dnia w drugim terminie, a uchwały we wszystkich sprawach objętych porządkiem obrad podejmowane są zwykłą większością głosów bez względu na ilość członków Izby obecnych na Walnym Zgromadzeniu chyba, że przepisy niniejszego Statutu stanowią inaczej.
3. Uchwały Walnego Zgromadzenia podpisują Przewodniczący Zebrania oraz Prezes Rady Izby, albo jego zastępca lub inny członek Rady.


§ 38
1. W głosowaniu na Walnym Zgromadzeniu mogą brać udział wyłącznie członkowie Izby.
2. Każdemu członkowi Izby przysługuje jeden głos.


§ 39
Walne Zgromadzenie otwiera Prezes Izby, Wiceprezes lub członek Rady Izby.


§ 40
Obradami Walnego Zgromadzenia kieruje Przewodniczący, wybierany każdorazowo spośród członków Rady Izby.


§ 41
1. Głosowanie na Walnym Zgromadzeniu jest jawne.
2. Tajne głosowanie zarządza się przy wyborach oraz nad wnioskami o usunięcie członków władz Izby lub likwidatorów, o pociągnięcie ich do odpowiedzialności, jak również w sprawach osobistych.
3. Walne Zgromadzenie może zarządzić tajne głosowanie także w innych sprawach.


§ 42
Do kompetencji Walnego Zgromadzenia należy:
a. uchwalanie statutu i jego zmian,
b. wybór i odwoływanie członków Rady Izby, Prezesa Izby, członków Komisji Rewizyjnej oraz likwidatora,
c. uchwalanie wieloletnich programów działania Izby,
d. uchwalanie regulaminów obrad Walnego Zgromadzenia,
e. zatwierdzanie sprawozdań organów Izby,
f. udzielanie absolutorium Radzie Izby,
g. podejmowanie uchwał w przedmiocie nadwyżki bilansowej lub sposobu pokrycia strat,
h. podejmowanie decyzji o likwidacji Izby oraz przeznaczeniu jej majątku.


RADA IZBY


§ 43
Rada jest najwyższym organem Izby w okresie pomiędzy Walnymi Zgromadzeniami.


§ 44
W skład Rady wchodzi od 10 do 15 przedstawicieli członków Izby wybranych przez Walne Zgromadzenie lub uzupełnionych zgodnie z postanowieniem § 29.


§ 45
Każdemu członkowi Izby przysługuje na Walnym Zgromadzeniu prawo zgłaszania kandydatów do Rady.


§ 46
Organem wykonawczym Rady jest Prezydium, którym z urzędu kieruje Prezes.


§ 47
1. Posiedzenie Rady odbywa się co najmniej raz na kwartał.
2. Posiedzenie Rady zwołuje Prezes Izby z własnej inicjatywy, lub na wniosek Prezydium, na wniosek co najmniej 1/3 członków Rady lub na wniosek Komisji Rewizyjnej.
3. Posiedzenie Rady powinno być zwołane nie później niż w ciągu 30 dni od dnia złożenia wniosku w tej sprawie.


§ 48
Posiedzeniom Rady przewodniczy z urzędu Prezes Izby lub jeden z Wiceprezesów Izby.


§ 49
Z wyłączeniem przepisów niniejszego rozdziału, do zwoływania i przebiegu posiedzeń Rady stosuje się odpowiednio przepisy dotyczące Walnego Zgromadzenia.


§ 50
Do kompetencji Rady należy:
a. wykonywanie uchwał Walnego Zgromadzenia,
b. podejmowanie uchwał w sprawach członkowskich,
c. ustalanie rocznych programów działania Izby i zatwierdzanie preliminarzy finansowych,
d. podejmowanie uchwał dotyczących wysokości wpisowego, składek członkowskich oraz sposobu ich uiszczania,
e. rozpatrywanie sprawozdań Dyrektora Biura Izby z wykonania planów finansowych oraz zatwierdzanie bilansów,
f. podejmowanie decyzji w sprawach nabywania i zbywania nieruchomości,
g. powoływanie stałych i doraźnych komisji, komitetów, sekcji i innych zespołów kolegialnych, nadzorowanie ich działalności, zatwierdzanie przewodniczących, członków i regulaminów tych jednostek organizacyjnych,
h. uchwalanie regulaminu pracy Rady,
i. podejmowanie uchwał o powołaniu lub rozwiązaniu sądów polubownych,
j. zwoływanie i ustalanie porządku obrad Walnego Zgromadzenia,
k. określanie składu ilościowego oraz wybieranie i odwoływanie członków Prezydium,
l. rozpatrywanie sprawozdań z działalności Prezydium,
m. udzielanie absolutorium Prezydium,
n. określanie zasad świadczenia usług przez Izbę na rzecz jej członków,
o. wybieranie na wniosek Prezesa Izby, Wiceprezesa Izby,
p. inne, przekazane przez Walne Zgromadzenie.


PREZES IZBY

§ 51
Prezes Izby wybierany jest bezpośrednio przez Walne Zgromadzenie w głosowaniu tajnym.


§ 52
Do kompetencji Prezesa Izby należy:
a. składanie, wraz z drugim członkiem Prezydium oświadczeń woli w imieniu Izby,
b. reprezentowanie Izby na zewnątrz, w szczególności poprzez wypowiadanie i zajmowanie stanowiska we wszystkich sprawach związanych z działalnością Izby
c. podpisywanie wraz z Przewodniczącym uchwał Walnego Zgromadzenia,
d. zwoływanie i przewodniczenie posiedzeniom Rady oraz podpisywanie uchwał Rady,
e. branie udziału w posiedzeniach organów Izby,
f. proponowanie Radzie kandydatów na Wiceprezesów,
g. inne, przekazywane przez właściwe organy Izby.

§ 53
W razie nieobecności obowiązki Prezesa Izby wykonuje Wiceprezes Izby.


PREZYDIUM IZBY


§ 54
1. Prezydium składa się z 3 – 5 osób, powoływanych i odwoływanych przez Radę spośród członków Rady Izby.
2. W skład Prezydium z urzędu wchodzi Prezes Izby i Wiceprezes Izby.


§ 55
Posiedzenia Prezydium odbywają się co najmniej jeden raz na miesiąc i zwoływane są przez Prezesa lub jednego z Wiceprezesów Izby.


§ 56
Do kompetencji Prezydium należy:
a. wykonywanie uchwał Walnego Zgromadzenia i Rady Izby,
b. ustalanie zasad działalności finansowej Izby,
c. podejmowanie decyzji w sprawach przyjęcia do Izby i wykluczenia z Izby podmiotu gospodarczego,
d. uchwalanie regulaminów funduszy celowych,
e. zatwierdzanie na wniosek Dyrektora Biura Izby jej struktury organizacyjnej,
f. podejmowanie na wniosek Dyrektora Biura Izby decyzji w sprawach tworzenia i likwidacji oddziałów, filii i przedstawicielstw Izby oraz spółek, fundacji i innych organizacji i ruchów społeczno-gospodarczych lub przystępowania i występowania z takich podmiotów,
g. powoływanie i odwoływanie ekspertów i rzeczoznawców Izby,
h. powoływanie i rozwiązywanie stałych i doraźnych komisji, komitetów, sekcji i innych zespołów kolegialnych, nadzorowanie ich działalności, zatwierdzanie przewodniczących, członków i regulaminów tych jednostek organizacyjnych,
i. rozpatrywanie skarg i wniosków dotyczących działalności Izby,
j. inne, przekazywane przez właściwe organy.

§ 57
Regulamin pracy Prezydium uchwalany jest przez Radę Izby.


KOMISJA REWIZYJNA

§ 58
1. Komisja Rewizyjna składa się z 3 lub 5 członków wybranych przez Walne Zgromadzenie.
2. Komisja Rewizyjna wybiera ze swego grona Przewodniczącego, Wiceprzewodniczącego oraz Sekretarza.

§ 59
W skład Komisji Rewizyjnej nie może wchodzić Prezes Izby, Dyrektor Biura Izby, Skarbnik oraz członkowie Rady Izby i członkowie Prezydium.

§ 60
Do kompetencji Komisji Rewizyjnej należy:
a. kontrola realizacji uchwał organów Izby,
b. przeprowadzanie bieżących i rocznych kontroli całej działalności Izby, w szczególności jej gospodarki finansowej,
c. badanie dokumentów rachunkowych oraz zgodności wydatków z budżetem Izby,
d. przedstawianie Walnemu Zgromadzeniu oraz Radzie Izby wniosków i spostrzeżeń dotyczących działalności Izby,
e. składanie Walnemu Zgromadzeniu sprawozdań ze swojej działalności wraz z wnioskami w sprawie udzielenia absolutorium Radzie, Prezydium oraz Prezesowi.


§ 61
Szczegółowe zasady pracy Komisji Rewizyjnej oraz procedurę postępowania w rozpatrywanych sprawach określa regulamin Komisji Rewizyjnej, uchwalany przez Walne Zgromadzenie.


ROZDZIAŁ VI
Jednostki organizacyjne Izby


§ 62
Izba tworzy Biuro Izby i jednostki wyodrębnione w celu wykonywania zadań statutowych.


§ 63
Zasady działania i strukturę organizacyjną Biura Izby oraz jednostek wyodrębnionych określa regulamin organizacyjny, który zatwierdza Prezydium na wniosek Dyrektora Biura Izby.


§ 64
Biuro jest organem wykonawczym Prezydium oraz innych organów Izby.


§ 65
1. Biurem Izby kieruje Dyrektor Biura.
2. Dyrektor Biura Izby zatrudniany jest przez Prezydium Izby na wniosek Prezesa Izby.
3. Dyrektor Biura Izby uczestniczy w posiedzeniach Rady i Prezydium z głosem doradczym.
4. Dyrektor Biura Izby nie może być członkiem innych organów Izby.


§ 66
1. Umowę z Dyrektorem Biura Izby zawiera się na czas określony, odpowiadający kadencji organom Izby.
2. Po zakończeniu kadencji Rady, Dyrektor prowadzi Biuro nie dłużej niż l miesiąc od daty wyboru przez Walne Zgromadzenie nowej Rady, po czym przekazuje Biuro tej Radzie.
3. Nowa Rada może przedłużyć Dyrektorowi Biura umowę na następną kadencję.


§ 67
Dla wykonania zadań statutowych Izba może tworzyć inne jednostki wyodrębnione funkcjonalnie i organizacyjnie.


ROZDZIAŁ VII
Majątek Izby

 

§68
Dochody Izby stanowią:
a. Wpisowe,
b. Składki członkowskie,
c. Wpływy z własnej działalności gospodarczej,
d. Darowizny, spadki, zapisy od osób fizycznych, prawnych i instytucji,
e. Inne.


§ 69
1. Budżet Izby na rok kalendarzowy uchwala Rada Izby na wniosek Prezydium Izby po zasięgnięciu opinii Komisji Rewizyjnej.
2. Na budżet Izby składają się również wyniki działalności gospodarczej jednostek wyodrębnionych, działających na zasadzie rozrachunku gospodarczego.
3. W sytuacji rozszerzenia działalności Izby w ciągu roku kalendarzowego, wymagającej zwiększenia budżetu, Prezydium przedstawia Radzie projekt stosownych zmian w budżecie.


ROZDZIAŁ VIII
Reprezentacja Izby

§ 70
Oświadczenia woli w imieniu Izby, w tym dotyczące jej praw i obowiązków majątkowych, składają upoważnieni przez Radę Izby:
a. Prezes Izby wraz z drugim członkiem Prezydium
b. Ustanowieni pełnomocnicy,
c. Likwidator w sytuacji wskazanej w § 74


ROZDZIAŁ IX
Zmiany statutowe i rozwiązanie Izby


§ 71
Uchwały w sprawie zmian statutowych oraz uchwałę o likwidacji Izby podejmuje Walne Zgromadzenie większością 2/3 głosów przy obecności co najmniej 2/3 uprawnionych do głosowania w pierwszym terminie i większością 3/4 głosów bez względu na liczbę obecnych w drugim terminie.


§ 72
W razie zmiany podstawy prawnej funkcjonowania Izby może się ona przekształcić organizacyjnie bez konieczności wszczynania procesu likwidacyjnego.


§ 73
1. W przypadku podjęcia uchwały o likwidacji Izby, Walne Zgromadzenie powołuje Likwidatora i jednocześnie ustala na jakie cele ma być przeznaczony majątek Izby.
2. Uchwała o likwidacji Izby podlega zgłoszeniu sądowi rejestrowemu.


§ 74
1. Likwidator zakończy interesy bieżące Izby, ściągnie wierzytelności, wypełni zobowiązania, rozporządzi majątkiem zgodnie z uchwałą Walnego Zgromadzenia.
2. Likwidator nie może podejmować nowych interesów chyba, że jest to potrzebne do ukończenia dawnych.
3. W granicach zakresu działania, wskazanego w niniejszym paragrafie Likwidatorowi przysługuje prawo reprezentowania Izby.

ROZDZIAŁ X
Postanowienia końcowe

§ 75
Statut wchodzi w życie po uprawomocnieniu się postanowienia Sądu o rejestracji Izby.


§ 76
Niniejszy statut uchwalony został na Zebraniu Założycielskim Galicyjskiej Izby Gospodarczej, które odbyło się w Świątnikach Górnych w dniu 21 lutego 2007r.